Analiza laboratoryjna gruntu w Gdańsku

Posiadamy własne laboratorium do analiz prób gruntu.

Oferujemy pełen zakres prac laboratoryjnych m.in:

 • skład granulometryczny
 • granice konsystencji
 • wskaźnik piaskowy
 • kapilarność bierna
 • zanieczyszczenia obce
 • części organiczne
 • badanie wskaźnika zagęszczenia
 • krzywa uziarnienia (pyły, wskaźnik różnoziarnistości, współczynniki filtracji)
 • maksymalna gęstość objętościowa szkieletu i wilgotność optymalna (Proctor)
 • określenie mechanicznych właściwości gruntów (ściśliwość gruntów, wytrzymałość gruntów)
 • określenie fizycznych właściwości gruntów (rodzaj, stan, wilgotność, barwa, analiza sitowa, badanie konsystencji)

i inne

INTERRA współpracuje z akredytowanym laboratorium geochemicznym gruntu i wód (nr akredytacji PCA AB 9180), co umożliwia nam przeprowadzenie m.in.:

 • pełnej analizy geochemicznej gruntu i wód w zakresie ujętym przez „Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 09.09.2002 w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. 2002 Nr. 165, poz 1359)”
 • analizy agresywności wód względem betonu i stali
 • inne